Brand Run

Pravidla soutěže Brand Run 1. ročník

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže “Brand Run” (dále jen “soutěž”), která probíhá na území České republiky.

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Pořadatel soutěže: 

advertia digital s.r.o.

IČO: 27086411

se sídlem Tusarova 1215/55, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 95227

(dále jen „pořadatel“)

I.

Termín a místo konání

 1. Soutěž se uskuteční dne 17. 8. 2019 v sídle pořadatele. Soutěž je pořádána na území České republiky.

II.

Účastníci soutěže

 1. Účastníkem soutěže nemohou být členi týmu pořadatele.
 2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži či jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. 

III.

Účast v soutěži

 1. Účastníci se mohou registrovat do soutěže v termínu od 1. 7. 2019 – 6. 8. 2019. Registraci může provést soutěžící na webových stránkách www.brandrun.cz přes odkaz “Registruj se” vyplněním následujících údajů: jméno, příjmení, email, odkaz na portfolio. Účastník soutěže potvrdí registraci stiskem odkazu “Odeslat”.
 2. Přihlášky doručené pořadateli po 6. 8. 2019 nebudou přijaty do soutěže. Za doručení pořadateli je považováno zaslání portfolia s přihláškou prostřednictvím portálu www.brandrun.cz.
 3. V případě podezření na uvedení nepravdivých údajů v přihlášce do soutěže si pořadatel vyhrazuje právo danou přihlášku do soutěže nezařadit.

IV. 

Hodnocení soutěže

 1. První kolo hodnocení proběhne v termínu 6. 8. 2019 – 12. 8. 2019, jehož výsledkem je výběr osmi finalistů, kteří se zúčastní samotné soutěže v sídle pořadatele.
 2. Pro vyhodnocení prvního i druhého kola soutěže se sestavuje hodnotitelská komise. Komise se skládá ze tří osob, zástupce pořadatele, zástupce společnosti RED BULL Česká republika, s.r.o. a odborný zástupce z oboru vizuální komunikace.
 3. Hodnotitelskou komisi sestavuje pořadatel.
 4. V rámci druhého kola proběhne výběr vítěze z osmi finalistů na základě vytvořených soutěžních příspěvků hodnotitelskou komisí v den konání soutěže. 
 5. Vyhodnocení druhého kola proběhne prostřednictvím hodnocení hodnotitelskou komisí, která se usnáší v návaznosti na jednotlivá díla finalistů, přičemž klíčovými hodnotami jsou čtyři kritéria: kreativní koncept, integrace značky, vizuální design a srozumitelnost komunikace.
 6. Každé jednotlivé kritérium bude v rámci vyhodnocování hodnoceno na škále 1-10 bodů (slovy jeden až deset bodů).
 7. Vítězem soutěže bude vyhlášen finalista s nejvyšším počtem bodů. Nejvyššímu počtu bodů odpovídá součet bodů udělených při zohlednění jednotlivých kritérií od každého rozhodčího.
 8. V případě stejného počtu bodů dvou finalistů má člen hodnotitelské komise (konkrétně spolupracující značka) právo udělit 1 speciální hlas jednomu ze dvou finalistů se stejnými body.

V.

Licenční oprávnění, souhlas s užitím soutěžního příspěvku

 1. Vytvořením soutěžního díla do soutěže soutěžící uděluje pořadateli nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn soutěžní dílo využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na oficiální webové stránce pořadatele a soutěže, na oficiální Facebook stránce pořadatele a soutěže či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv k dílu. Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem ve znění pozdějších předpisů. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen vytvořením soutěžního díla do soutěže. Pořadatel je oprávněn poskytnout sublicenci a dále tuto licenci postoupit na třetí osoby, a to libovolně na základě vlastního rozhodnutí. 
 2. Soutěžící, účastí v soutěži a vytvořením soutěžního díla do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněn jménem autora soutěžního díla uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody vzniklé v této souvislosti pořadateli nebo třetí osobě a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla pořadateli anebo jiné osobě jakákoliv škoda či újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit.
 3. Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. 
 4. Každý účastník soutěže svojí účastí zejména potvrzuje, že soutěžní dílo do soutěže vytvořené je jeho původním výtvorem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se účastník soutěže zavazuje, že užitím soutěžního díla dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zobrazených v soutěžním díle (tj. práva osobnostní), práva majitelů věcí či ochranných známek uvedených v soutěžních dílech, atd. 
 5. Veškeré nutné souhlasy související s nahráním soutěžního díla do soutěže si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost.
 6. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. 
 7. Účastník je povinen pořadateli uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry.

  Souhlas s užitím soutěžního příspěvku
 1. Vytvořením soutěžního díla soutěžící poskytuje pořadateli soutěže souhlas k užití soutěžního příspěvku všemi způsoby užití, zejm. jeho sdělováním veřejnosti všemi způsoby, včetně webových stránek pořadatele a v dalších komunikačních médiích, jeho rozmnožováním jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a dále rozšiřováním rozmnoženin, to vše zejména k reklamním a jiným obdobným účelům bez množstevního či územního omezení a na dobu neurčitou; soutěžící poskytují dále svolení k následnému zpracování, úpravě či jiné změně soutěžního příspěvku, jeho spojení s jinými díly, výkony anebo neautorskými prvky (zejm. obchodním sdělením) a/nebo zařazení do databáze či souboru a k jeho užití v takové podobě v rozsahu shora uvedeném.
 2. Pokud je pro jakékoliv další nakládání se soutěžním příspěvkem potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen vytvořením soutěžního příspěvku do soutěže; soutěžící poskytuje souhlas a veškerá svolení bezúplatně (se zohledněním možnosti získání výhry v soutěži). Udělením tohoto souhlasu rovněž soutěžící pořadateli právo udělit třetím osobám souhlas s užitím soutěžního příspěvku v rozsahu v jakém je sám pořadatel oprávněn jej užít.
 3. Účastí v soutěži soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jsou výhradně odpovědní za soutěžní příspěvky, a za důsledky jejich zveřejnění, tzn. v případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěže je povinen pořadateli uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě takového porušení a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry.

VI. 

Výsledky soutěže (oznámení a ceny)

 1. Soutěž má jednoho vítěze, který obdrží finanční ohodnocení ve výši 15.000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých).  Součástí výhry je tzv. Designers Kit (dárkový balíček obsahující drobné předměty typu blok, psací potřeby apod.). 
 2.  Designers Kit obdrží všech osm finalistů soutěže.
 3.  Výsledek soutěže bude vyhlášen a předání cen proběhne dne 17. 8. 2019 v sídle pořadatele.

VII.

Zpracování osobních údajů

 1.  Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže, a to v rozsahu jméno a příjmení, email pro účely vedení soutěže, její organizaci a vyhodnocení a to na dobu trvání soutěže a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel a realizaci výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže archivovány po dobu 5 let. Správcem a zpracovatelem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je pořadatel soutěže. Účastník bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. V případě pochybností o dodržování práv pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na pořadatele nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít  v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku,  bezplatně jimi uvedené jméno v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Účast v soutěži nepodléhá registračním poplatkům.
 2. Každý účastník soutěže si hradí veškeré náklady vzniklé v souvislosti s účastí v soutěži sám.
 3. Zasláním přihlášky vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plnit.
 4. V případě, že bude mít pořadatel oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry, výhra nebude realizována. 
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže, včetně předčasného ukončení soutěže nebo změně pravidel v době trvání soutěže.
 6. Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na soutěžních stránkách. 
 7. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži. 
 8. Nerealizované výhry bez náhrady propadají pořadateli. 
 9. Pořadatel je oprávněn bez udání důvodu vyloučit ze soutěže i bez předchozího upozornění takového účastníka soutěže, který porušil tyto podmínky a pravidla soutěže, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto podmínek a pravidel soutěže nebo obecně závazných právních předpisů (např. vykazování známek nekalého či podvodného jednání), případně účastníka, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy.
 10. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání.
 11. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. 
 12. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž ukončit. 
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže. V takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách pořadatele.
 14. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 1. 7. 2019